49-VOLODYMYR DUNIKOSKYI | Intermodels Model Agency